K. Afrika ve Ortadoğu, Demir Çelik İhracatını Yavaşlatabilir Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, bu yıl sonuna kadar 17 milyar doları aşması beklenen demir-çelik İhracatına, gelecek yıl Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan olayların olumsuz yönde etki edeceğini söyledi.

Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Ge­nel Sekreteri Veysel Yayan, 2011’de demir çelik ihracatının yüzde 20’nin üzerinde artışla 17 milyar doların üzerine çıkması­nın beklendiğini belirterek, özellikle Orta­doğu ve Kuzey Afrika’daki politik ve sosyal huzursuzluğun bölgeye yönelik ihracatı olumsuz etkilediğine işaret etti.

Yayan, ham çelik üretiminin 2012’de yüzde 10 civan artışla 38 milyon ton, ni­hai mamul tüketiminin de yüzde 10 civa­rı artışla 30 milyon tona ulaşmasını bek­lediklerini, ancak Avrupa’daki borç krizi­nin derinleşmesi ve Ortadoğu’da istikrarın sağlanamaması halinde ihraç piyasa­larındaki daralmaya bağlı olarak söz konusu artışların bu beklentinin de altında kalabileceğini söyledi.

Yayan, "2011 yılının ilk 11 aylık döne­minde yüzde 18 artışla 30.9 milyon ton se­viyesinde olan ham çelik üretimimizin, yıl sonunda yüzde 17 artışla, 34 milyon ton se­viyesinde, 2012 yılında ise yüzde 10 civa­rında artışla, 38 milyon ton seviyesinde ger­çekleşmesini bekliyoruz. 2011 yılında 2010 yılma göre, yüzde 14 artışla 27 milyon ton seviyesine çıkması beklenen nihai mamul tüketimimizin, 2012 yılında yüzde 10 ci-varında artışla, 30 milyon tona ulaşacağı­nı tahmin ediyoruz" dedi ve ekledi: "Ancak Avrupa’da ortaya çıkan borç krizinin de­rinleşmesi ve Ortadoğu’da istikrarın sağ­lanamaması halinde, ihraç piyasalarımızdaki daralmaya bağlı olarak, üretim ve tüketimimizdeki artışın beklentilerin altında kalma ihtimali bulunmakta."

Global ekonomideki olumsuz havanın da etkisiyle 2012’de bütün sektörlerin bü­yümesinde yavaşlama beklendiğine işaret eden Yayan, "Global ekonomideki olumsuz hava ve kriz soması hızlı toparlanma süre­cinin sona ermiş olması nedeniyle, 2012 yı­lında bütün sektörlerin büyümesinde ya­vaşlama bekleniyor. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki yassı ürün ithalatını olumsuz yönde etkileyeceği, söz konusu da­ralmanın yurtiçi yassı ürün üretim üzerin­deki etkisinin ise, sınırlı seviyede kalacağı de­ğerlendirilmekte" dedi.

Sektör temsilcilerinin yaptığı açıkla­malara göre, 201l’i yaklaşık yüzde 20 bü­yümeyle tamamlayacak olan beyaz eşya sektörünün 2012’de büyüme hızının ya­vaşlayarak tek haneye gerilemesi bekle­nirken, otomotiv sektöründe ise yüzde 8-15 daralma öngörülüyor.

Demir-çelik sektörünün girdi sağladı­ğı başlıca sektörlerden inşaattaki gelişme­lerin ise iç piyasaya yönelik satışları doğ­rudan etkilediğini belirten Yayan, "Bu yıl Türkiye ekonomisinde yüzde 8’in, inşaat sektöründe ise, yüzde 10’un üzerinde bü­yüme beklenmekte. İnşat sektöründeki hızlı büyüme, demir çelik sektörümüzü olumlu yönde etkilemekte. Yurtiçi inşaat de­miri tüketiminin 2011 yılında, yüzde 17 ci­varında artması, 2012 yılında da inşaat sek­töründe yüzde 7’nin, inşaat demiri tüketiminde ise, yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekleşmesi beklenmekte" diye konuştu.

Demir Çelik İhracatı 17 Milyar Dolara Çıkacak

Türkiye’nin demir-çelik ürünleri ihra­catının 201l’de yüzde 20’nin üzerinde artışla 17 milyar doların üzerine çıkmasının bek­lendiğini belirten Yayan, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki politik ve sosyal huzursuzluğun bölgeye yönelik ihracatı olum­suz etkilediğine işaret etti.

Yayan’ın verdiği bilgiye göre, Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelik ihracatı yüz­de 11, Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatı ise yüzde 32 gerilerken; üreticilerin söz konusu gerilemeyi Avrupa Birliği, Güney Amerika ve Uzakdoğu piyasalarına yönelerek den­geleme yoluna gitmesiyle toplam ihracat to­naj bazında yüzde 5.4 arttı.

Yayan, "2012 yılında ise, AB bölgesindeki daralmanın, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Gü­ney Amerika ülkelerine yönelik ihracattaki artışla dengeleneceği tahmin edilmekte. Ancak, K. Afrika ve Orta Doğu bölgesinde­ki kaosun olumsuz etkilerinin devam etme­si halinde, demir çelik sektörümüzün ihra­cat artışında yavaşlama olabilecektir" dedi.

Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik prob­lemlerin yol açtığı belirsizliğe rağmen, 2012 yılında global talepteki artışın devam edeceğini, çelik tüketiminin de yüzde 3-4 ci­varında artacağını belirten Yayan, girdi maliyetlerindeki ve talepteki artışa paralel olarak, demir-çelik fiyatlarının da yükselme eğilimi içerisinde olacağım tahmin ettikle­rini söyledi.

Sektörde 2010’da yüzde 71 olan kapasite kullanım oranının 2011’de üretimde ger­çekleştirilen 5 milyon ton civan artışa paralel olarak yaklaşık yüzde 75 seviyesine yükse­leceğini belirten Yayan, 2012’de ise yüzde 80’e yaklaşmasının beklendiğini ifade etti. Yayan, önümüzdeki yıllarda sektördeki kap­asite kullanım oranının yüzde 80’lerde sey­retmesinin, Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.