Yeni Teşvik Paketi ile, Bazı Demir Çelik Girdileri Teşvik Kapsamında – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Yeni teşvik paketi olarak da bilinen ”Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki” Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yatırım tutarı asgari 50 milyon TL ve üzerinde olan, entegre madencilik yatırımları da dahil olmak üzere, demir cevheri ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar aşağıdaki desteklerden yararlanabilecek:

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c) Vergi indirimi

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği

d) Yatırım yeri tahsisi

e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Demir cevheri haricinde, bazı ferro alyajlar ile hurda ve dökme demir üretimine yönelik yatırımların da devlet teşviklerinden yararlanabileceği; bunların haricindeki diğer girdi ve çelik ürünlerinde ise, aşağıdaki kriterleri karşılayan işletmelerin genel teşvik sisteminden yararlanabileceği ifade ediliyor:

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması

Belirli koşullarla genel teşvik sisteminden yararlanabilecek yatırımlar dışında kalan yatırımlar ise, 19 Haziran tarihinde yürürlüğe giren teşviklerden yararlanamıyor. Türkiye ile AÇKT arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle, demir çelik ürünlerinin bölgesel teşviklerin de dışında tutulduğu anlaşılıyor.