Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi Yürürlüğe Giriyor Tarih: 24 Kasım 2016

2009 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alınan karar çerçevesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanmış bulunan Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planları, nihayet 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen EKK görüşüldü. “Demir-çelik ve demir dışı metaller sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olmak” vizyonu; “Sektörün Rekabet Gücünü Artırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak” genel amacı doğrultusunda hazırlanan Strateji Belgesinin, Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) ilk toplantısında onaylanması sonrasında resmiyet kazanması bekleniyor.

Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi, sektörün önümüzdeki 4 yıllık dönemde ne yönde gelişme göstereceği, katma değeri yüksek ürün üretimi gerçekleştirmek, daha rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmak ve daha fazla ihracat yapmak için neler yapılması gerektiği konularında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baklanlığımız koordinatörlüğünde ve sektörümüzün aktif katılımı ile hazırlanmış bulunan bir yol haritası niteliği taşıyor.

500 milyar dolar ihracatın hedeflendiği 2023 yılında, demir çelik sektörümüz için belirlenmiş bulunan 55 milyar dolar ihracat, 85 milyon ton/yıl kapasite ve 70 milyon ton/yıl üretim hedefine ulaşılabilmesi ve bu yönüyle, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen katkının sağlanabilmesi için, sektörün kapasitesinin, üretiminin, ihracatının ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine; üzerindeki yüklerin hafifletilerek, rekabet gücünün arttırılmasına; devlet teşvikleri ile üretilen ürünlerle rekabet etmek durumunda kalmasının önüne geçilmesine ve yapılacak olan yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’nin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alabilmesi için, sanayisini büyütmekten başka seçeneği bulunmuyor.

Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi, tam olarak bu noktada, sektörün daha da gelişmesi ve büyümesi için neler yapılması gerektiğini ortaya koyması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da uygulamasının takip edilecek olması bakımından hayati önem taşıyor.

Strateji Belgesi içerisinde yer alan eylem planları pek çok kamu kurumunun, sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve büyüme eğiliminin sürekli kılınması konusunda, birlikte çalışmasını öngörüyor. Bu cümleden olarak, Ekonomi Bakanlığı’nın, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilebilmesini ve yerli girdi tedarik imkânlarının arttırılabilmesini teminen, AB ile aramızdaki STA’nın devlet yardımlarını kısıtlayan hükümlerinin daha esnek bir çerçeveye oturtulmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Burada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proaktif bir yaklaşımla, sanayinin sorunlarını benimsemesinin ve çözümünün takipçisi olacağını ifade etmesinin altını ayrıca çizmek gerekiyor. Bakanlığın sanayii sahiplenen bu yaklaşımı, sektörün geleceğe daha iyimser bir çerçevede bakmasına katkıda bulunuyor.

Strateji Belgesi’nde yer alan eylemlerin uygulamada hayata geçirilmesinin, sektörün rekabet gücünün arttırılması yanında, orta vadede sektörde yassı, vasıflı ve paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yatırımları cesaretlendirici bir fonksiyon icra etmesi bekleniyor. 2023 yılı için belirlenmiş bulunan 55 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılabilmesi için, üretim miktarının arttırılması yanında, süratle katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçilmesi gerekiyor. Bu anlamda, çelik sektörü Strateji Belgesi’nin bir an önce uygulamaya aktarılmasını bekliyor.

Dr. Veysel Yayan
Genel Sekreter