Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi Uygulamaya Girdi – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Çalışmalarına 2009 yılında başlanan Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörün katkıları ile hazırlanmıştır. 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilen ve 22 Ekim 2012 tarihinde Yüksek Plânlama Kurulu tarafından kabul edilen belge, 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Demir çelik ve demirdışı metaller sektöründe, yüksek katma değerli ürünlerin üretim üssü olunması vizyonu; sektörün rekabet gücünün arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması genel amacı çerçevesinde hazırlanmış bulunan Strateji Belgesi, Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörünün dış pazarda rekabetçiliğini artırmak üzere, sektörün ilgili sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının üretilmesini hedeflemektedir.

Söz konusu amaç çerçevesinde,

1. Hukuki ve idari düzenlemeler yapmak

2. Üretim altyapısını geliştirmek

3. Dış ticarette aksayan yönleri gidermek

4. İnsan Kaynaklarını geliştirmek

5. AR-GE kapasitesini geliştirmek

hedefleri belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için, stratejinin sahada uygulanmasını temin edecek 24 eylemden oluşan tedbirler setini içeren eylem planı oluşturulmuştur. Eylem Planı, belirlenen tedbirlere uygun olarak hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde, hangi kurumlarla işbirliği içerisinde uygulanacağını tanımlamaktadır.

Sektörün değişim ve dönüşüm stratejisi ile tüm paydaşların üzerinde mutabık kaldığı eylem planı ve öngörülen tedbirlerin uygulanmasının izlenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Sorumlu kurum ve kuruluşların, sorumlu bulundukları eylemlere ilişkin gelişmeleri ilgili kuruluşlarla koordine ederek, 6 aylık dönemler halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri öngörülmektedir. Bu çerçevede, sekreterya tarafından 6 aylık dönemler halinde Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak, Yönlendirme Kurulu’na sunulması planlanmaktadır.

Strateji Belgesi İçerisinde Yer Alan Hedefler ve Eylemler

1. Hukuki ve İdari Düzenlemeler Yapmak

1.1 Sanayide kullanılan elektrik enerjisi girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

1.2 5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre, 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan “İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların, CIF bedelinin % 1’i ile, hurdaların CIF bedelinin % 0,5’i oranındaki miktar”ın çevre katkı payı olarak tahsilinin azaltılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

1.3 İSG Çevre ortak birimleri kurulması konusunda yasal düzenlemeler hazırlanacaktır.

1.4 Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilebilmesini ve yerli girdi tedarik imkânlarının arttırılabilmesini teminen, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın devlet yardımlarını kısıtlayan hükümlerinin daha esnek bir çerçeveye oturtulması yönünde girişimler artırılarak sürdürülecektir.

1.5 3213 sayılı Maden Kanunu’nun “Maden Hakkı” başlıklı 6’ncı maddesinde maden ruhsatları, bu yatırımı gerçekleştirebilecek bilgi birikimine, mali güce, teknik altyapıya ve sektörel deneyime sahip şirketlere verilmesini mümkün kılacak düzenleme yapılacaktır.

2. Üretim Altyapısını Geliştirmek

2.1 Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.

2.2 Rüzgâr enerjisi yatırım sözleşmelerinde yerli girdi kullanımı teşvik edilecektir.

2.3 Kamu yatırımlarında en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde yerli girdi kullanımı teşvik edilecektir.

2.4 Çevreye yönelik yatırımları destekleyici teşvikler uygulanacaktır.

2.5 Bölgesel enerji boru hatlarının projelendirme ve uygulama aşamalarında, yurtiçi katma değeri azamiye çıkaracak şekilde yerli sac kullanılarak üretilen boruların ve diğer yerli malzemelerin kullanımına öncelik verilecektir.

2.6 Demir ve demir dışı cevher aramalarına önem verilecek ve maden aramaları desteklenecektir.

2.7 Demir-çelik sektöründe, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik proje ve çalışmalara destek verilecektir.

3. Dış Ticarette Aksayan Yönleri Gidermek

3.1 Afrika ve Orta Doğu ülkeleri gibi riskli ülkelere yönelik ihracatta, ihracat kredi sigortası uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

3.2 AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelerle, ülkemizin de süratle Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasını teminen henüz STA görüşmelerine başlanılmamış ülkelere yönelik girişimler sürdürülecektir.

3.3 Düşük fiyatlı ithal ürünlerin benzer ürünü üreten yerli üreticilerin üzerinde yarattığı fiyat esaslı baskının bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

3.4 Güvenli olmayan ve teknik mevzuata uygun olmayan ithal ve yerli ürünler için daha etkin denetimler yapılacaktır.

3.5 Komşu ülkelere yapılacak olan ihracatı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve bu doğrultuda karayolu, demiryolu gibi taşıma altyapısının iyileştirilmesi yönünde gerekli adımlar atılacaktır.

3.6 Son 4 yıl içerisinde, yassı çelik üretim kapasitesinin tüketim seviyesinin üzerine çıkması da dikkate alınarak sektörün ithalatta karşılaştığı haksız rekabet unsurlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir.

4. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

4.1 Orta kademe nitelikli eleman eksikliğini gidermek için eğitim programları düzenlenecektir.

4.2 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü çalıştırmakla yükümlüdürler” denilmektedir. Aynı madde içerisinde yer alan “Yeraltı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz“ istisnasına, ağır sanayi olarak kabul edilen demir-çelik ve demir dışı metaller sektörünün üretim hattında çalışan kişiler de ilave edilecektir.

5. AR-GE Kapasitesini Geliştirmek

5.1 Atıkların analizini yapacak laboratuarların sayısı ve niteliği artırılacaktır.

5.2 Ar-Ge destekleri sanayimizin ihtiyacı olan diğer araştırma ve iyileştirme faaliyetlerini de kapsayacaktır.

5.3 Demir-çelik sektöründe çevre kirliliğinin azaltılmasına ve atıkların değerlendirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

5.4 Kamu koordinasyonunda “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulacak ve desteklenecektir.