AB Çelik Eylem Planı, Avrupalı Üreticilerin Hurda Tedarik Güvenliğini Temin Edecek Tarih: 24 Kasım 2016

Avrupa Komisyonu, 11 Haziran 2013 tarihinde, Avrupa çelik endüstrisine günümüzün zorluklarını aşmasında yardımcı olacak; inovasyonu teşvik ederek, büyümeyi sağlayarak ve istihdam oluşturarak sektörün gelecekte rekabet gücü yüksek bir endüstri olmasını sağlayacak temeli atacak Çelik Sektörü Eylem Planı’nı açıkladı.

AB Komisyonu, Eylem planı ile, hem AB içerisinde, hem de dışında AB menşeli çelik tüketiminin desteklenmesini öngörüyor. Bunu da, AB’de yerleşik çelik üreticilerinin üçüncü ülke piyasalarına adil ticaret uygulamaları ile girmesini sağlayarak temin etmeyi hedefliyor. Avrupa Komisyonu, ayrıca sektör üzerindeki AB mevzuatından kaynaklanan ilave maliyetlerin azaltılmasını da amaçlıyor. Avrupa’daki diğer kilit endüstriler için önemli olan yeni jenerasyon çelik ürünleri için inovasyon, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim prosesinin hayati önem taşıdığına vurgu yapılıyor. Eylem planında, çelik sektöründe istihdamın desteklenmesini sağlayacak önlemler yanında, yüksek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip sektör çalışanlarının Avrupa’da kalmasını amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Endüstri ve Girişimcilik Komiseri Antonio Tajani, “Çelik endüstrisi, Avrupa’da gelecek vaad ediyor. İnovatif ürünlere odaklı çalışmasını ve geleneksel gücünü sürdürerek, global olarak rekabetçi bir seviyeye ulaşabilir. Çelik sektörünün canlandırılmasına ilişkin olarak, bugün açıklanan plan ile, çelik sektörüne “Avrupa için stratejik öneme sahip oldukları ve büyümenin lokomotifi görevi gördükleri” yönünde net bir mesaj verdik. 2020 yılına kadar, endüstrinin AB ekonomisinin % 20’sini oluşturan büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin henüz başlangıcındayız. Bu süreci dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bir yıl içerisinde, planda yer alan eylemlerin , arzu edilen sonuçları verip vermediğini kontrol edeceğiz” dedi.

Global düzeyde rekabetin keskinleştiği ve kapasite fazlalığının arttığı mevcut koşullarda, çelik sektörünün yeni politik stratejilere ihtiyaç duyduğu hususuna vurgu yapan AB Komisyonu, aşağıdaki hedefler çerçevesinde eylemlerini hayata geçirmeyi planlıyor:

· Doğru yasal çerçevenin uygulanmasının sağlanması: 2013 yılının sonuna kadar, çelik sektörü üzerindeki tüm yasal yükler ve sektörün rekabet gücü üzerindeki etkisi tespit edilecek.

· İstihdamın desteklenmesi ve yeniden yapılanmanın kolaylaştırılması: Sektör çalışanlarının iş becerilerini geliştirecek tedbirler alınarak, sektörün rekabet gücünü arttıracak şekilde genç istihdam teşvik edilecek. Çelik üreticisi fabrikalarının kapanması ile işsiz kalan sektör çalışanları için, ilgili AB fonları kullanılarak, alternatif istihdam alanları tespit edilecek.

· Çelik Ttüketiminin arttırılması: Otomotiv ve sürdürülebilir inşaat sektörlerinde talebi tetikleyecek önlemler uygulamak.

· Dış pazarlara girişi kolaylaştırmak: AB’nin çelik ihracatının desteklenmesi, haksız ticaret uygulamaları ile mücadele edilmesi, önemli hammaddelere erişimin garanti altına alınması için, dış pazarlara giriş kolaylaştırılacak ve adil bir rekabet ortamı oluşturulacak. Hurda piyasaları, AB içerisinde hurda kullanarak üretim yapan çelik üreticilerinin hurda tedarik güvenliğinin güçlendirilmesini temin edecek şekilde takip edilecek.

· Uygun maliyetli enerji tedariğinin sağlanması: Avrupa enerji piyasasının oluşturulması, enerji arzının çeşitlendirilmesi ve enerji verimliliğinin arttırılması maliyetleri düşürecektir. Avrupa Komisyonu, maliyetlerin öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla, elektrik enerjisi tedarikçileri ile tüketicileri arasında uzun vadeli kontratların yapılmasına yardımcı olacaktır. Kısa vadede, enerji maliyetlerinin azaltılması üye devletlerin tasarrufundadır. AB Komisyonu, bu hedef çerçevesine çalışmalarını sürdürecektir.

· İklim Politikası: AB Çelik endüstrisinin rekabet gücünün sağlanmasında, AB 2030 İklim Politikası Çerçevesi yanında, iklim değişikliği konusunda bağlayıcı bir uluslar arası anlaşma yapılması yönünde görüşmelerin gerçekleştirilmesi kilit rol oynayacaktır. Bazı döküm ürünlerinin karbon sızıntısı listesine dahil edilmesi, sektörün maliyetlerini azaltacaktır.

· Inovasyonu teşvik etmek: Yeni çelik türleri geliştirmek ve AR-GE çalışmaları yapmak suretiyle çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilecek. 2014-2020 döneminde gerçekleştirilecek olan AR-GE projeleri Ufuk 2020 programı vasıtasıyla desteklenecektir.

Plânı uygulama aşamasında takip edecek resmi bir Üst Düzey Grup oluşturulmasını öneren AB Komisyonu, her 12 ayda bir sağlanan ilerlemeyi kayıt altına almayı planlıyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber