Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı (2013-2015) Tarih: 24 Kasım 2016

25 Aralık 2012 – Ekonomi Bakanlığı’nca 2010 yılında başlatılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı (2013-2015) hazırlık çalışması tamamlanmış, Yüksek Planlama Kurulu’nun 21/12/2012 tarihli ve 2012/32 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planı; Türkiye’de, önde gelen sektörlerin ithal girdi bağımlılığı ile işletmelerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan girdi tedariği konusundaki yetersizliklerini bertaraf etmeyi, üretim için en önemli unsurların başında yer alan girdilerin tedarikinde, kamu ve özel sektörde ortak bir anlayış ve bakış açısı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik ortaya konan temel stratejiler çerçevesinde, GİTES ve Eylem Planı’nın vizyonu; “Girdi tedariğini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi” olarak belirlenmiştir.

Bu vizyon çerçevesinde, 2013–2015 yıllarını kapsayan GİTES’in genel amacı; sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır.

2010 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 6 sektörde, 100’ün üzerinde firma ile detaylı görüşmeler yapılmıştır. Ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine, ilgili sektörlerde tüm tarafların katıldığı bir dizi çalıştay ve toplantı düzenlenmiştir. Sektörel çalışmalarda, sektör dernekleri başta olmak üzere, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden önemli ölçüde faydalanılmış ve kamu/özel tüm paydaşların sürece etkin katılımı sağlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planlarına ilişkin çalışmalar; diğer kurum ve kuruluşlar ile etkileşimli olarak ve diğer ulusal strateji çalışmaları ile bütünlük ve eşgüdüm içerisinde yürütülmüştür. Bunun sonucunda, henüz Eylem Planlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ederken yol alınabilmesi mümkün olmuştur. Bunun en önemli örneği, Eylem Planı taslak aşamasında iken; ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak ve teknoloji transferi sağlayacak, ekonominin ihtiyacı olan yatırımların yapılmasını hedefleyen “Stratejik Yatırımlar” tanımının yeni teşvik mevzuatına yansıtılmasıdır.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracatı etkileyen politikaların birbirini destekleyecek şekilde etkileşimli olarak kullanılması ve imalat sanayii üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ihtiyacından hareketle oluşturulan GİTES ve Eylem Planı dinamik bir strateji belgesi olarak resmiyet kazanmış bulunmaktadır.

GİTES Eylem Planı, toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem içermektedir. Eylemlerin tamamı ara malı ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ihracatta sürdürülebilir rekabet gücünü sağlamaya dönük somut sonuç yaratıcı nitelik taşımaktadır.

2013 yılında, Strateji Belgesinde yer verilen eylemlerin hayata geçirilmesi çalışmaları üzerinde yoğunlaşılacaktır.