TÇÜD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün Katılımı İle Gerçekleştirildi Tarih: 24 November 2016

0 Paylaşımlar

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımı ile, 29 Eylül 2016 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fuat Tosyalı: “Ülkemiz Ekonomisine Daha Fazla Katkıda Bulunabilmek İçin, Sektör Kuruluşları Olarak, Katma Değeri Yüksek Ürün Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarımızı Aralıksız Sürdürüyoruz”

TÇÜD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, toplantının açılış konuşmasına, toplantıyı teşriflerinden dolayı, Bakan Özlü’ye teşekkür ederek başladı. “Bakanlığınızın ve bilhassa şahsınızın, sanayide katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin arttırılması konusuna özel önem ve öncelik verdiğinin farkındayız. Ticari kalite ürünlerde rekabetin zorlaştığını ve bir üst segmente çıkmanın gerekli olduğunu dikkate alarak, Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmeyi teminen, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde konuşmasını sürdüren Tosyalı, bununla birlikte, çelik sektörünün,  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile imzalanmış bulunan Serbest Ticaret Anlaşması’nın sınırlayıcı hükümleri nedeniyle, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarında devlet desteklerinden yararlanamadığını hatırlattı. AKÇT Anlaşması’nın, yüksek katma değerli, ithal ikamesi sağlayacak ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlara devlet desteği verilmesini mümkün kılacak bir çerçevede revize edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Tosyalı, bu konuda gerekli revizyon çalışmalarının yapılabilmesini teminen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğini talep ettiklerini ifade etti.
“Sektörümüzün rekabet gücünün arttırılmasını hedefleyen tedbirler, Türkiye Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016 içerisinde kapsamlı bir şekilde yer almıştır. Ancak “Türkiye Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016” yılsonu itibariyle sona ermektedir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, Türkiye Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Strateji Belgesi 2012-2016 içerisinde yer alan yükümlülüklerin önemli bir kısmı, ilgili/sorumlu kamu kuruluşları tarafından yerine getirilmemiş ve bu yönüyle, belge çerçevesinde hedeflenen eylemler, kâğıt üstünde kalmıştır” değerlendirmesinde bulunan Tosyalı, 2017-2021 yıllarını kapsayacak dönem için eylem önerilerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilettiklerini, hazırlıkları devam eden Demir ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi 2017-2021’in, sektörün üzerindeki girdi maliyetlerini düşürecek ve rekabet gücünü arttıracak şekilde hazırlanarak, sorumlu kamu kuruluşlarının belge içerisinde yer alan eylemler ile ilgili müşahhas adım atmalarını zorunlu kılacak bir çerçevede uygulamaya aktarılmasının ve takibinin önem taşıdığını vurguladı.

Hasan Çolakoğlu: “Çelik Sektörümüzün, Ülkemizin Çelik İhtiyacının Fazlasını Karşılayabilecek Kapasite ve Kabiliyete Sahip Olmasına Rağmen, Çelik Tüketiminin % 56’sını İthal Eden Bir Noktada Bulunmamız, Ülkemiz Açısından Bir Zafiyet Görüntüsü Vermektedir”
Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında çelik sektörünün mevcut durumuna ilişkin kısa bir bilgilendirme yapan TÇÜD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Hasan Çolakoğlu, “Malumunuz çelik sektörümüz 2000’li yıllarda Çin ve Hindistan’da yıllık üretimini an hızlı arttıran ülke oldu. Hatta 2011-2012 yıllarında üretim artışı bakımından en iyi performans gösteren ülke konumundaydı. Türkiye, Dünyanın sekizinci büyük üreticisi oldu. Bu durum, son 3 yılda tamamen tersine döndü. Çelik sektörümüz daralmaya başladı. Sektörün kullanamadığı kapasite, 19 milyon tona çıktı” dedi.

2015 yılının, çelik sektörümüz açısından son 20 yılın en kötü dönemi olduğunu belirten Çolakoğlu, Türkiye’nin 15 yıl sonra net ithalatçı konumuna geldiğini, toplam çelik tüketimi içerisinde ithal ürünlerin payının, % 56 seviyesine yükseldiğini vurguladı. 

“Türkiye’de milyarlarca dolar tutarında modern, yeni, çevre uyumlu yatırımlar yapılmasına rağmen, kurulan kapasiteler atıl durumda kaldı. Türkiye’nin çelik ihtiyacı da, maalesef büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanmaya başlandı. Türkiye’nin çelik ihtiyacını baskı altında tutan, ithalattaki dampingli ve devlet destekli çelik ithalatının engellenememiş olması yanında, birkaç ülkeden yoğun bir şekilde kalitesiz ürünlerin ithalatı ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan, AKÇT ile aramızdaki serbest ticaret anlaşmasına da aykırılık taşıyan, girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin sürdürülmesi gibi uygulamaların, sektörün kötü performansında büyük etkisi oldu” şeklinde konuşan Çolakoğlu, Dünyada neredeyse tüm ülkelerde, dampingli ve devlet destekli çelik ürünleri ithalatına karşı hızla önlem alınırken, Ülkemizin etkin bir önlem alamamış olması, yaşanmakta olan tahribatın büyümesine yol açtığını belirtti. “Halbuki, biz ihracat pazarlarımızda sürekli bu engellemelerle ve koruma tedbirleri ile karşılaşıyoruz. Bu konuda kamu kurumlarını harekete geçirmeye yönelik çabalarımızın, diğer ülkelerde olduğu gibi, tam anlamıyla yansıma bulduğunu söyleyemiyoruz. “Çelik ihtiyacının fazlasını karşılayabilecek kapasite ve kabiliyete sahip olunmasına rağmen, çelik tüketiminin % 56’sının ithal edildiği bir noktada bulunmak, Ülkemiz açısından zafiyet görüntüsü veriyor” şeklinde değerlendirmede bulunan Çolakoğlu konuşmasını, “Bu zafiyetin daha da büyümemesi ve sektörümüze daha derin tahribat vermemesi için, Hükûmetimizin programında yer alan, sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının arttırılması, konusunda, zatıalinizin desteklerini bekliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

Dr. Veysel Yayan: “Tüm Sektörü Kavrayacak Yaklaşımlar İçinde Bulunulmasına ve Sorunlarımızın İlgili Bakanlıklarca Koordineli Bir Şekilde Ele Alınmasına İhtiyaç Duyulmaktadır”

Toplantıda TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan tarafından gerçekleştirilen sunuşta, çelik sektörünün gündemdeki sorunları üzerinde duruldu. 

Sunuşunda, Türk çelik sektörünün sorunlarında, ilgili Bakanlıkların koordineli bir şekilde söz konusu sorunlara eğilerek, konuların gereğinin yerine getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Strateji Belgesi’nin, YPK’dan onaylanarak çıkmasına ve resmi bir belge hâline gelmesine rağmen, ilgili bakanlıkların söz konusu Belgeye pek olumlu yaklaşmadıklarını, dolayısıyla, Belge içeriğinde yer alan eylemlerin yerine getirilmesinin aksadığını vurguladı. Yayan, “Eğer bu belge hazırlanıyorsa, devletin ilgili tüm birimlerinin buna ciddi bir şekilde uyması, ciddiye alması gerekir. Bunu sağlayacak tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunduğu hususunu bilgilerinize arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yayan sunuşunda, aşağıda belirtilen konular üzerinde durdu:
•    Kalitesiz Ürün İthalatının Engellenmesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte çalıştıkları bir diğer konunun da, kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi olduğunu belirten Yayan, Türkiye’ye kalitesiz ürün ithalatını engelleme konusunda bir mevzuat olmaması nedeniyle, Türkiye’ye gelen tasnif dışı, sertifikasız ürünlerin, belirli sanayi kollarında kullanıldığını ve bunlardan üretilen ürünlerin, son derece ciddi komplikasyonlara yol açtığını vurguladı.
•    Çevre Katkı Payının Kaldırılması
•    Elektrik Enerjisi Üzerindeki Vergi ve Fonların Kaldırılması
•    AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın Revize Edilmesi
•    Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatının Amacı Dışında Kullanılmasının Önüne Geçilmesi
•    Türkiye’nin İmzalamayı Planladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları İçin Etki Analizinin Yapılması


Toplantıda Yüksek İstişare Konseyi Üyeleri Tarafından aşağıda Belirtilen Hususlar Dile Getirildi:
•    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gündeminde önemli yer teşkil eden Ar-Ge ve inovasyon konuları çelik sektörü tarafından önemsenmekte, yüksek katma değerli ürün üretme ve ithal ikamesi sağlama yönünde çaba gösterilmektedir. Ancak, bu konular, yatırım finansmanı gerektirmekte ve girdi maliyetlerindeki artış ile ilave vergi ve fonlar, sektörün sermaye birikimi sağlamasına engel olmaktadır.
•    Dünyadaki çelik kapasite fazlalığı sorununun en önemli nedenlerinden biri olan Çin çelik sektörünün, büyük ölçüde Çin devleti tarafından kontrol ediliyor olması nedeniyle,  iflas eden Çin çelik firmalarına, sübvansiyonla yeniden faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Çin devleti ile Türkiye’nin tamamen özel sektörden oluşan ve devlet yardımı alamayan çelik sektörünün baş etmesinin son derece zor olduğu açıktır.
•    Geçmişte hafızalarda yer alan, çelik şirketlerinin çok yüksek kâr marjları ile çalıştığı, dolayısıyla sektör şikâyetlerinin bir kısmının, kârdan zarar ediliyor olması nedeniyle ortaya konduğu görüşü tamamen yanlıştır. Sektörümüz, yatırımlarını çok zor koşullarda gerçekleştirmektedir.
•    Esas problem, yeni yatırımlar yapılması bir yana, bir çelik tesisinin eskimemesi, yenilenmesi için gereken yatırımların yapılamaması durumunda ortaya çıkacaktır.
•    Eximbank, sanayi kuruluşlarına kredi verirken, risk almaktan çekinmekte ve kredilerde çok yüksek teminat talep etmektedir.
•    OSB’lerde idari reforma gidilmesi gerekmektedir.

Dr. Faruk Özlü: “Bakanlığımızı, Sanayicimizin Sorunlarının Çözümünde Koordinasyon Merkezi Olacak Şekilde Yapılandıracağız”
TÇÜD Yüksek İstişare Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin ardından konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bugüne kadar sektöre yönelik çok sayıda strateji belgesi üretildiğini ancak, söz konusu belgelerin yeterli yaptırım gücüne sahip olamadığını ve bu konuda gerekli iyileştirmeleri gerçekleştireceklerini söyledi. Strateji Belgesi taslağının sektör tarafından hazırlanarak, Bakanlığa iletilmesini isteyen Özlü, kendilerinin de ilgili bakanlıklarla irtibat kurarak, Strateji Belgesi’nin müştereken çıkarılmasını sağlayacaklarını belirtti.


“Demir Çelik Sektörü, Sanayinin Temelidir”

Ülke için son derece önem taşıyan demir çelik sektörünün, sanayinin temeli olduğunu vurgulayan Özlü, üretim reform paketi taslağında yer alan çevre katkı payı konusunun da, diğer hususlar gibi, hâlihazırda ilgili paydaşların görüşüne açıldığını, taslağın bu konuda gelen görüşler doğrultusunda, gerekli düzeltme ve iyileşmeler yapılarak yasalaşacağını belirtti.
Çelik sektörünün diğer temel sorunlarını da önemsediklerini ve problemli alanlarda, sektör kuruluşlarımızla aynı fikirde olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “Burada konuşulan konular sadece bizim Bakanlığımızı değil, birçok Bakanlığı ilgilendiriyor. Bakanlığımızı, Başbakanımızın da talimatı ile, sanayicimizin sorunlarının çözümünde bir koordinasyon merkezi olacak şekilde yapılandıracağız” dedi.
Toplantının ardından, Ankiros Fuarı’ndaki TÇÜD ve diğer firma standlarını gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye, TÇÜD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Hasan Çolakoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan eşlik etti.

Twitter
LinkedIn