TOBB Sektörel Ekonomi Şurası Gerçekleştirildi Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her yıl gerçekleştirdiği “7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” dün Ankara’da toplandı. TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın yedincisi TOBB Genel Merkezi’nde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların, müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin birinci ekonomik önceliğinin cari işlemler açığının azaltılması olduğunu söyledi. Babacan, hükümetlerinin yolsuzluklara her dönem hassasiyetle yaklaştığını, şeffaflaşma konusunda bir paket hazırlandığını ve yerel seçimlerin ardından gündeme geleceğini kaydetti. Babacan, “Yolsuzlukla mücadele önceliklerimiz arasında. Hiçbir yolsuzluğa müsamaha gösterilmemiştir ve gelecekte de taviz vermeyeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Babacan, bütün küresel tahminlerde Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin süreceği öngörülerini vurguladı. Babacan, büyümenin sosyal olarak da fayda sağlaması gerektiğine işaret ederek, “Sosyal yapı iyileşmezse, orada doğan bir sosyal gerginlik geliyor ve büyümeyi vuruyor” dedi.

Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmayı öncelik aldığını belirten Babacan, kısa vadede; mali disiplinin sürdürülmesi, para politikalarının kullanılması ve makro ihtiyati tedbirlerin uygulamada olduğunu vurguladı. Uzun vadede ise enerji ithalatının azaltılması, tasarrufların artırılması, katma değerli ürünlere geçiş ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önlemleri sıraladı.

Ali Babacan hukuk ve demokrasi kalitesinde “uluslararası kriterlerin” önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk standardının tek ölçütünün Avrupa Birliği olduğunu, Afrika Birliği ya da Shangai işbirliği örgütü olmadığını belirtti. Babacan, Fransa’nın yeni yönetimiyle birlikte Türkiye AB ilişkilerinde iyileşme beklediklerini, bu yıl içinde hukuk ve yargının temel alındığı 23. ve 24. fasılların açılmasını arzu ettiklerini belirtti. Başbakan Yardımcısı hukukun üstünlüğünün başka alanlara etki etmek için kullanılmaması gerektiğini de söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Küresel STA Anlaşmalarının İçinde Olmalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Avrupa STA görüşmelerinin önemine değinerek, ABD’nin Japonya, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi ülkelerde Trans Pasifik Ticaret Anlaşması, Avrupa Birliği ile de Trans Atlantik Ticaret Anlaşması yapmak istediğini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu iki girişim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor. Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre hareket ederiz” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında finans kesimine de seslenerek, dalgalanma ortamında finansal yaklaşımlarını katılaştırmamaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide olduğumuz söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu gösterin” dedi.

Sektörel Ekonomi Şurasında 60 Sektör Sorunlarını Anlattı

Şura kapsamında, TOBB bünyesinde bulunan 60 Sektör Meclisi, sırasıyla öncelikli 5’er sorununu ilgili bakan ve bürokratlara iletti. Demir ve Demirdışı Metaller Meclisi tarafından de sektörün gündeminde yoğun yer kaplayan 5 konu, Sektör Meclisi Başkanı Dr. Veysel Yayan tarafından yapılan sunuşla katılımcılara aktarıldı.

01- “Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintilerin sektörün rekabet gücünü sınırlandırması” sorunu çerçevesinde,

· Başta TRT payı olmak üzere, elektrik enerjisi üzerindeki her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı,

· Hafta sonu ve bayram tatillerinde, gece tarifesi uygulanmalı,

· Yaz aylarında, puant saati uygulaması, 20:00-22:00 saatleri arasına indirilmeli,

· Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fiyat farkı, AB ülkeleri ile aynı seviyeye yükseltilinceye kadar, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamalı

· Talep tarafı katılımına ilişkin mevzuat süratle yürürlüğe konulmalıdır.

02- “Türkiye-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması’nın sektöre devlet yardımlarını yasaklayan hükümlerinin revize edilmesi” sorunu çerçevesinde,

· Sektörün ihtiyaç ve öncelikleri, AKÇT Anlaşması’nın imzalandığı 1996 yılından bu yana değiştiğinden, AKÇT Anlaşması günümüz koşullarına göre revize edilmeli,

· Ülkemizde üretilmeyen ya da yetersiz miktarda üretilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara teşvik sağlanması ve mevcut teşvik yasası ile enerji verimliliğine yönelik yatırımlara verilen KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti dışındaki destek unsurlarıyla desteklenecek şekilde revize edilmelidir.

03- “5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan, Çevre Katkı Payı tahsilatı hükmünün, sektörün rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi” sorunu çerçevesinde,

· Uygulamaya tümüyle son verilmeli veya en azından başlangıç aşamasında çevre katkı payının sektör kuruluşlarınca kendi çevre yatırımlarında kullanım imkânı sağlanmalıdır.

04- “Demir ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi ile Girdi Tedarik Stratejisi içerisinde yer alan eylemlerin hayata geçirilememiş olması” sorunu çerçevesinde,

· Sektörün büyüme eğilimini sürdürebilmesi ve ekonomiye olan katkısını arttırabilmesi için, öncelikle aşağıda yazılı;

Demir Demirdışı Metaller Strateji Belgesi

· 2.3: Kamu yatırımlarında en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde yerli girdi kullanımı teşvik edilecektir.

· 2.4: Çevreye yönelik yatırımları destekleyici teşvikler uygulanacaktır.

· 2.5: Bölgesel enerji boru hatlarının projelendirme ve uygulama aşamalarında, yurtiçi katma değeri azamiye çıkaracak şekilde yerli sac kullanılarak üretilen boruların ve diğer yerli malzemelerin kullanımına öncelik verilecektir.

· 3.3: Düşük fiyatlı ithal ürünlerin benzer ürünü üreten yerli üreticilerin üzerinde yarattığı fiyat esaslı baskının bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

· 3.4: Güvenli olmayan ve teknik mevzuata uygun olmayan ithal ve yerli ürünler için daha etkin denetimler yapılacaktır.

GİTES

· 2.1: Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki yurt içi tedarik ile ithalat yoluyla tedarik uygulamalarındaki yurtiçi tedarik aleyhine farkın ortadan kaldırılmasına ve yerli ara mamul kullanımını teşvike dönük düzenlemeler hayata geçirilecektir.

eylemlerinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

05- “Entegre tesislerin hammaddesi olan demir cevheri ve kömür ithalatında yaşanan sorunlar” maddesi çerçevesinde,

· Kömür ithalatındaki uçucu ve kükürt limitleri mevzuat değişikliğine gidilerek kaldırılmalı veya yükseltilmeli, kömür ithalatındaki millileştirme süreci kısaltılmalı, bürokrasi azaltılmalı,

· %1 oranındaki demir cevheri gümrük vergisi kaldırılmalı,

· Sektörün temel girdilerinin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri KKDF’den muaf tutulmalı,

· İthalat sürecindeki bürokrasi asgariye indirilmelidir.

hususları dile getirildi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber